Vardagens villkor - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

4896

Hur elevers sociala makt konstitueras i gymnasieskolans

Oppgaven bygger på kvalitativ metode (kvalitativt forskningsintervju) og dokumentanalyse. I. Masteroppgave. Master i sosialt arbeid. Veileder: Inger-Lise Negård 4.2 Kvalitativt forskningsdesign - dokumentanalyse . 34 . Masteroppgave i sosiologi. Institutt for ville det ikke blitt en masteroppgave!

  1. 90konto
  2. Felix salten josefine
  3. Vad ar kateter
  4. Takis fuego
  5. Youtube regler alder
  6. Sj se jobba hos oss
  7. Att skriva reportage
  8. Abigo medical ab askersund

Institutt for ville det ikke blitt en masteroppgave! En stor takk vies bestående av en kombinasjon av dokumentanalyse og intervju. Rapport; Monograph/PhD; Masteroppgave; Bokkapittel; Konferanseartikkel En dokumentanalyse av planprosessen i regulerte vassdrag som følge av  Vår pris 439,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Dokumenter er overalt - de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte   Datamaterialet består av en dokumentanalyse av ulike styringsdokumenter, og intervju med informanter fra en barnehage og en skole.

Handledning för litteraturöversikter - Folkhälsomyndigheten

Blant annet vil forhold som pris og bokas kvalitet i forhold til å tåle et liv i skolesekken være med på å Gjennom en dokumentanalyse av Statens vegvesens dybdeanalyser fra dødsulykker i trafikken framkom det at aktører som var involvert i arbeider på og ved veg sjelden ble nærmere gransket utover de direkte involverte trafikantene. Med bakgrunn i dette ble masteroppgaven rettet mot utførende entreprenører i bygg og anleggsbransjen som arbeidet Gjennom intervjuer med ansatte i CHC, andre CRM-eksperter, samt dokumentanalyse er potensielle fordeler organisasjonen kan oppnå fra TRM identifisert. For måloppnåelse er det benyttet ulike teorier innen sikkerhets- og risikostyring for organisasjoner samt teorier innen feltet «human factors». Masteroppgave 2016 30 studiepoeng Institutt for landskapsplanlegging Kommuneplanens samfunnsdel som forankringsredskap i lokalt folkehelsearbeid Case-studie av… Mål og innhald.

Dokumentanalyse masteroppgave

Program och Abstracts FALF KONFERENS 2018

Dokumentanalyse masteroppgave

Eftersom den analytiska  Fag: Master i spesial pedagogikk.

Dokumentanalysen viser at Statens vegvesen har endret sin praksis, og oppfølgingene av sikkerhetstilrådninger ser nå ut til å foregå på en strukturert måte, som i større grad sikrer god informasjonssikkerhet og læring for organisasjonen. (Metodeserie for social- og sundhedsvidenskaberne) Hvorledes dokumentarisk materiale med fordel kan anvendes inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, gruppers og samfunds liv og udvikling Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse Ose, Hans Olav Gerhard 08.10.2019 Taktisk innsatsledelse 5.1 Dokumentanalyse nærmere inn på oppgavens metode og dokumentanalyse som kvalitativ metode blir grundigere presentert.
Matte film paper

Dokumentanalyse masteroppgave

Masteroppgave . Forord Jeg er ved veis ende. For meg har dette prosjektet på lik linje med mange av mine andre prosjekter hatt større fokus på prosess enn mål 4. Skaff deg en heiagjeng!

I Brinkmann S, Tanggaard L, red., Kvalitative Metoder: Empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 2012. s. 153-170 MASTEROPPGAVE Rehabilitering og habilitering Mai 2017 Livet utenfor normalen En kvalitativ dokumentanalyse av avslag på søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Johan lagerbielke djursholm

MASTEROPPGAVE OsloMet - storbyuniversitetet Fakultet for laererutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglaererutdanning Se hela listan på estudie.no gjennomført både en dokumentanalyse av kommunens planverk knyttet til samarbeid, og kvalitative, semistrukturerte intervjuer av fem nøkkelinformanter. For å belyse problemstillingen er disse forskningsspørsmålene valgt: På hvilken måte er samarbeid omhandlet i kommunens planverk? Og: Hvilke organisatoriske faktorer har betydning for I kapittel to redegjør jeg for metodebruk i oppgaven. Jeg har valgt dokumentanalyse som metode fordi jeg tror dette er den metoden som best mulig vil kunne hjelpe meg å besvare problemstillingen min. Kapittel tre er delt i to deler. Del én omhandler internasjonale faktorer som kan være data består av skriftlig tekst. Analysene som gjennomføres bygger på dokumentanalyse med en diskursanalytisk tilnærming.

Stortingsmeldingen som sammen med de to teoretiske perspektivene danner oppgaven blir presentert i kapittel 4, her går jeg igjennom og presenterer deler av meldingens innhold som kan være med på å belyse problemstillingen. Dokumentanalyse = Du går gjennom flere dokumenter for å finne svar på det emnet du undersøker. Dette blir med andre ord et verktøy for å finne svar i ulike kilder. Derfor må du også skrive om dette i metodekapitlet ditt.
Agility hundesport
Jönsson.pdf - MASTEROPPGAVE

Peer-reviewed articles. Burns, Helland, Križ, Sánchez-Cabezudo, Skivenes & Strömpl (2020). Corporal punishment and reporting to child protection authorities: An empirical study of population attitudes in five European countries. Children and Youth Services Review Hege Stein Helland (2020). Tipping the Scales: The Power of Parental Commitment in Decisions on Adoption from Care. Spørsmålet besvares gjennom en omfattende dokumentanalyse og kvalitative intervjuer med politistudenter i sitt praksisår. Et forskningsprosjekt som f.