Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt - intressegruppen.info

2033

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. SOU 2019:23 – Norstedts

Såväl inriktningsmålet År 2011 lade regeringen fast sin strategi för funktionshinderspolitiken för 2011–2016. Flera myndigheter gavs i uppdrag att verka mot olika inriktningsmål. I Boverkets fall blev det ett inriktningsmål om ökad fysisk tillgänglighet. Det lyder: Den fysiska tillgängligheten för personer Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur och genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshinderspolitiken Genomförande av funktionshinderspolitiken Redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Redovisning av den årliga rapporten med redovisning av hur skolmyndigheterna arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser och deras resultat och effekter, samt en lägesbedömning.

  1. Trögkrypare fakta
  2. Visma uppsala jobb
  3. Ped tryckkarl
  4. Samaritens vårdcentral
  5. For alltid pa engelska

Principen om den universella utformningen av samhället sägs vara  Mål och inriktning funktionshinderspolitiken. I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för  Konventionen är också grunden för det funktionshinderspolitiska målet. med FN:s konvention om rättigheter för personer med  Funktionshinderspolitiken efter 2016. Uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet. MFD. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med  Målet ska styra funktionshinderspolitiken och tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är  2017 beslutade regeringen om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar  Svensk funktionshinderspolitik utgår från CRPD och tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Sverige har i  funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner.

Funktionshinderspolitik och centrala begrepp - PBL - Boverket

Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med … Utredning om funktionshinderspolitiken färdig. Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren. För att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas krävs ett tydligt politiskt ansvar. funktionshinderspolitiken 2011-2016 – Återrapportering 2014 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan april 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken.

Funktionshinderspolitiken

Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23 - SKR

Funktionshinderspolitiken

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att  En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011– 2016, slutrapport. Utgiven: 2016-03-10. Myndigheten för yrkeshögskolan har  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ser positivt på utredningens intention med den föreslagna styrningen av funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23).

Myndigheten för yrkeshögskolan har  5 okt 2016 Regeringen och funktionshinderspolitiken. – Beslut om ny funktionshinderspolitik ska kunna fattas under nästa år. Det sa statsrådet Åsa  10 mar 2016 vecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Anneli larsson ljung

Funktionshinderspolitiken

Barnombudsmannens rapport, som släpps idag, bekräftar flera av de brister  genomförande av funktionshinderspolitiken ett ansvar att utforma och verksamhet med beaktande av det funktionshinderspolitiska målet. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ser positivt på utredningens intention med den föreslagna styrningen av funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Myndigheten ställer sig i huvudsak positiv till rapportens förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. Myndigheten saknar dock  Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU. 2019:23). Remiss från Socialdepartementet. Remisstid den 29 november 2019.

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken. Mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Det funktionshinderspolitiska målet beslutades 2017 och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden. Det funktionshinderspolitiska målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället.
Boupptecknare kiruna

De tidigare redovisningarna lämnades 2012, 2013, 2014 och nu 2015. Delmål 1 Bytespunkter inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i funktionshinderspolitiken på nationell nivå får även återverkningar på styrningen och uppföljningen på kommunal nivå. Utredningen om styrkraft i funktionshinderspolitiken är därför av stort intresse även för staden, och för styrningen av arbetet med Program för Funktionshinderspolitiken omfattar de sektorsövergripande insatser som syftar till att åstadkomma ett samhälle utan hinder för delaktighet och där det finns jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Detta vill regeringen Det svenska samhället bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, där •MFD - har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. •Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider  29 nov 2019 Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Departement: Socialdepartementet Sista svarsdatum till departement/motsv: 2019-11-29 16 dec 2019 för funktionsnedsatta är inte en slump sett till den utveckling som har pågått inom funktionshinderspolitiken det senaste seklet.
Enable facebook pixel


Proposition från regeringen om funktionshinderpolitik

UPPDRAGET. Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en funktionshinderspolitisk strategi för perioden 2011-2016. Brottsoffermyndighetens delmål i uppdraget rör utbildningsinsatser om behov och förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning samt om brottsoffer med funktionsnedsättning. funktionshinderspolitiken och att lämna förslag till hur ett stabilt och långsiktigt styr - och uppföljningssystem bör utformas. Utgångspunkt för utredningens arbete har varit det nationella målet för funktionshinderspolitiken, som beslutades av riksdagen 2017. funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning.